نویسنده = تریمون، و.ج
تعداد مقالات: 2
1. زیست شناسی و بوم شناسی جنس,1775, Lepidoptera : Zygaenidae ) Zygaena Fabricius)درایران

دوره 15، 1,2، زمستان 1374، صفحه 3-3

م. کرمی؛ ک.م. نوین؛ و.ج. تریمون