نویسنده = حاجی رمضانی چالشتری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقاومت القایی در خیار،Cucumissativus،نسبت به شته جالیز،Aphis gossypii (Hem.: .Aphididae)، در شرایط گلخانه

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-124

قدیر نوری قنبلانی؛ محمدرضا حاجی رمضانی چالشتری