نویسنده = شیرزادگان، فرید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 417-432

فرید شیرزادگان؛ علی اصغر طالبی؛ Matthias Riedel؛ حمیدرضا حاجی قنبر