نویسنده = زندوکیلی، سیما
تعداد مقالات: 1
1. خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز از پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 409-421

سیما زندوکیلی؛ نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری؛ علی علیزاده؛ رضا حسن ساجدی