کلیدواژه‌ها = زنبور پارازیتوئید
اولین گزارش زنبور (Hym: Braconidae) Schizoprymnus rimosusاز ایران

دوره 41، شماره 3، آذر 1400، صفحه 279-280

10.22117/jesi.2021.354857.1418

زهرا فعلی کوهی خیلی؛ جبراییل رزمجو؛ محمدرضا دماوندیان؛ انیس ابوطالبیان سورشجانی


اولین گزارش Rhoptromeris heptoma (Hymenoptera: Figitidae) برای فون ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 233-235

10.22117/jesi.2020.343031.1381

سمیه اله ویسی؛ مهدی حسنی؛ ابراهیم ابراهیمی


اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران

دوره 35، شماره 2، تیر 1394، صفحه 93-96

زهرا فعلی کوهی‌خیلی؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ حسن براری