موضوعات = رده بندی حشرات
گزارش گونه جدید زنبورi> Andricus pseudocecconii sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)> از ایران

دوره 42، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

10.52547/jesi.42.1.1

جورج ملیکا؛ جیمز نیکولز؛ مجید توکلی؛ سید ابراهیم صادقی؛ گراهام استون

گزارش گونه جدید زنبورi> Andricus pseudocecconii </i> sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)> از ایران


Amphipyra kautti (Lep., Noctuidae, Amphipyrinae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران

دوره 42، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-90

10.52547/jesi.42.1.7

مهدی اسفندیاری؛ محمد مهدی ربیعه

Amphipyra kautti (Lep., Noctuidae, Amphipyrinae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران


اولین گزارش زنبور (Hym: Braconidae) Schizoprymnus rimosusاز ایران

دوره 41، شماره 3، آذر 1400، صفحه 279-280

10.22117/jesi.2021.354857.1418

زهرا فعلی کوهی خیلی؛ جبراییل رزمجو؛ محمدرضا دماوندیان؛ انیس ابوطالبیان سورشجانی