نمایه نویسندگان

ا

 • استوان، هادی زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • استوان، هادی اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]
 • استوان، هادی اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 53-55]
 • اللهیاری، حسین پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • اوجی اردبیلی، محمدمهدی بررسی تأثیر آواز فراخوانی مصنوعی دو گونه زنجره‌ی Cicada orni و Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) در جلب پرنده‌ی خسارت‌زای گنجشک معمولی، Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]

ب

 • باقری، سعید محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]
 • برومند، هوشنگ  اولین گزارش جنس و گونه‌ی سوسک بذرخوارStator limbatus (Col.: Bruchidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 119-120]
 • بوئر، هانس اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 117-118]

پ

 • پاینده، آرزو زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]

ج

 • جعفری خالجیری، یوسف مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • جمشیدنیا، ارسلان پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]

ح

 • حاجی‌زاده، جلیل اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]
 • حسینی، رضا مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • حسنی مقدم، مجید محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • خواجه‌زاده، یداله محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]

ر

 • رزمی، مهدی مگس Pegomya bicolor (Dip.: Anthomyiidae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 51-52]
 • رضوانی، علی بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]

س

 • سلیمان نژادیان، ابراهیم پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]

ش

 • شاهرخی خانقاه، شهرام بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]
 • شجاعی، محمود بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]
 • شهبازی، راحله مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]

ص

 • صالحی، لطیف مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • صالحی، لطیف اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]
 • صباحی، قدرت‌الله اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 117-118]
 • صباحی، قدرت‌الله گزارش دو گونه مگس پارازیتوئید کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 57-58]
 • صحراگرد، احد مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • صدارتیان، امین تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]

ط

 • طالبی، علی‌اصغر پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • طالبی، علی‌اصغر تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]

غ

 • غیبی، مهدی اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 53-55]

ف

 • فتحی‌پور، یعقوب پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • فتحی‌پور، یعقوب زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • فتحی‌پور، یعقوب تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • فرجی، فرید اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]

ک

 • کاظمی، فاطمه پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • کریم‌پور، یونس تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • کریم‌پور، یونس مگس Pegomya bicolor (Dip.: Anthomyiidae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 51-52]
 • کیشانی فراهانی، حسین اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 117-118]
 • کیشانی فراهانی، حسین گزارش دو گونه مگس پارازیتوئید کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 57-58]
 • کمالی، کریم زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • کمالی، کریم اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 53-55]
 • کیهانیان، علی‌اکبر محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]

گ

 • گیلاسیان، ابراهیم اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 53-55]
 • گلدانساز، سید حسین اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 117-118]
 • گلدانساز، سید حسین گزارش دو گونه مگس پارازیتوئید کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 57-58]

م

 • محرمی‌پور، سعید تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • مقدم، معصومه  شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، گیلان و مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 65-98]
 • ملاشاهی، مهدی مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]

ن

 • نوذری، جاماسب بررسی تأثیر آواز فراخوانی مصنوعی دو گونه زنجره‌ی Cicada orni و Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) در جلب پرنده‌ی خسارت‌زای گنجشک معمولی، Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • نوعی، جواد اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 113-116]