نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • احتشام حسینی، مژگان بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی گزارش گونه‌ی Coleophora hemerobiella (Lep.: Coleophoridae: Coleophorinae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 69-70]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش دومین گونه‌ی کنه‌ی اریباتید آبزی (Acari: Oribatida: Hydrozetidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 67-68]
 • امیر‌‌معافی، مسعود دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]

ب

 • باقری، آزاده گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 81-82]

پ

ح

 • حداد ایرانی‌نژاد، کریم مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • حسامی، شهرام گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 79-80]

خ

 • خاقانی‌نیا، صمد مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • خدایاری، سمیرا کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]

د

 • دینی‌پور، عبداله گزارش دومین گونه‌ی کنه‌ی اریباتید آبزی (Acari: Oribatida: Hydrozetidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 67-68]
 • دوستی، ابوفاضل گزارش پنج گونه از مگس‌های مینوز خانواده‌ی Agromyzidae از شیراز [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 75-77]

ر

 • رضاپناه، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]

س

 • سید ابراهیمی، سلمی‌سادات گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 79-80]
 • سرافرازی، علی‌مراد مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]

ش

 • شجاعی، محمود بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]

ص

 • صبوری، علی‌رضا گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • صحراگرد، احد دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]

ط

 • طلایی حسنلویی، رضا بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]
 • طلایی حسنلویی، رضا گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 81-82]

ظ

 • ظهیری، رضا مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]

ع

 • عالی‌پناه، هلن گزارش گونه‌ی Coleophora hemerobiella (Lep.: Coleophoridae: Coleophorinae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 69-70]
 • عجم‌حسنی، مریم بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • عسکری، حسن بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • عسکری، حسن بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • عسگری، حسن بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • علوی‌کیا، سیامک مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]

ف

 • فتحی‌پور، یعقوب کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • فرآشیانی، محمد ابراهیم بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • فروزان، مریم دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]
 • فهیمی، آزاده بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]

ق

 • قرالی، بابک گزارش جنس Parhelophilus Girschner (Dip.: Syrphidae) از ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 81-82]

ک

 • کریم‌پور، یونس زیست‌شناسی سرخرطومی طبق‌ خارپنبه، Larinus latus (Col.: Curculionidae) و تأثیر آن روی تولید بذر گیاهان میزبان در منطقه‌ی ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • کمالی، کریم گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • کمالی، کریم کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]

م

 • محمدی، سید ابوالقاسم بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • محمدی، سید ابوالقاسم مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • محمدی خرم‌آبادی، عباس گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 79-80]
 • ملکی، فیض‌ا.. بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]

ن

 • نیکدل، مصطفی بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • نیکنام، غلامرضا بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]