نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، نادر اولین گزارش جنس و گونه‌ی شپشک گیاهی(Exaeretopus tritici (Hem.: Coccoidea: Coccidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 89-90]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 65-66]
 • استاری، پیتر گزارش زنبور (Aphidius rosae (Hym.: Braconidae پارازیتویید شته‌ی گل‌سرخ (Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 63-64]
 • استوان، هادی گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]
 • اعتباری، کیوان اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]
 • اهری مصطفوی، حسین تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]

ب

 • بابائی، محمد تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]
 • باقری، عبد النبی بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]
 • بیژن‌نیا، علیرضا اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]

پ

 • پورمیرزا، علی اصغر اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]

ت

 • تاراسی، جواد گزارش کنه‌ی (Anthocoptes salicis (Acari: Eriophyidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 77-78]
 • تشورسنیگ، هانس پیتر گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • تشورسنیگ، هانس پیتر گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]
 • تقدّسی، محمّد ولی گزارش کنه‌ی (Anthocoptes salicis (Acari: Eriophyidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 77-78]
 • توکلی، مجید گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]

ج

 • جلالی زند، علیرضا گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]
 • جلائیان، مهدی گزارش کنه‌های راسته‌ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ‌های میوه‌ی غرب اصفهان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 67-68]
 • جلائیان، مهدی گزارش یک‌جنس و یک‌گونه کنه از راسته‌ی پیش استیگمایان از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 69-70]

ح

 • حاتمی، بیژن تأثیر رژیم‌های غذایی حاوی عسل، قند و پروتئین بر طول عمر زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم میزبان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]
 • حاتمی، بیژن گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]
 • حاتمی، بیژن گزارش زنبور (Aphidius rosae (Hym.: Braconidae پارازیتویید شته‌ی گل‌سرخ (Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 63-64]
 • حیدری، احمد اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • حقیقیان، فرشاد تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • خواجه علی، جهانگیر گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 61-62]

ذ

 • ذوالفقاریه، حمیدرضا تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]

ر

 • رخشانی، احسان گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]
 • رخشانی، احسان گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 81-82]
 • رسولیان، غلامرضا گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]

ز

 • زیرووا، مارینا اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 65-66]

ژ

 • ژو، ژی‌هانگ گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]

س

 • سیدالاسلامی، حسین گزارش کنه‌های راسته‌ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ‌های میوه‌ی غرب اصفهان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 67-68]

ص

 • صادقی، سید ابراهیم تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]
 • صادقی، سید ابراهیم گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • صبوری، علی‌رضا گزارش کنه‌های راسته‌ی پیش استیگمایان (Acari: Prostigmata) باغ‌های میوه‌ی غرب اصفهان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 67-68]
 • صورتی، رضا اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]

ط

 • طالبی، علی اصغر اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • طالبی، علی اصغر گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • طالبی، علی اصغر تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 59-60]
 • طالبی، علی اصغر گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 81-82]
 • طالبی، علی‌اصغر گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]

ع

 • عاشوری، احمد بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • عامری، علی گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 83-84]
 • عزیزخانی، ابراهیم گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • عسکری، مجید بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]

ف

 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتحی‎پور، یعقوب تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 59-60]
 • فتحی‌پور، یعقوب گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]

ق

 • قرالی، بابک اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 65-66]
 • قوامی، صحرا بررسی تأثیر سه رژیم غذایی مصنوعی روی خصوصیات بیولوژیک کرم گلوگاه انار، ( Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 63-76]

ک

 • کریم‎پور، یونس تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • کریم‎پور، یونس تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • کریم‎پور، یونس تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • کریم‎پور، یونس تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • کریم‌پور، یونس گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • کریم‌پور، یونس گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 57-58]
 • کریم‌پور، یونس گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 59-60]
 • کریم‌پور، یونس گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]
 • کریمی ملاطی، آزاده تأثیر رژیم‌های غذایی حاوی عسل، قند و پروتئین بر طول عمر زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم میزبان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]

گ

 • گیلاسیان، ابراهیم گزارش یک جنس و شش گونه از مگس‌های خانواده‌‌ی Syrphidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 75-76]

ل

م

 • محرمی پور، سعید اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • محرمی‌پور، سعید گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 85-87]
 • محرمی‌پور، سعید تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • محرمی‌پور، سعید گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 59-60]
 • محرمی‌پور، سعید گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 71-72]
 • محقق نیشابوری، جعفر بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • مددی، حسین بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • مسندی یزدی‌نژاد، اشکان  اولین گزارش سه جنس و سه گونه از زنبورهای خانواده‌ی Ichneumonidae، زیرخانواده‌ی Campopleginae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 77-78]
 • مسندی یزدی‌نژاد، اشکان اولین گزارش ده گونه از زنبورهای خانواده Ichneumonidae، زیرخانواده‌ی Cryptinae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 79-81]
 • مشایخی، شهرام تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]
 • مقدم، معصومه اولین گزارش جنس و گونه‌ی شپشک گیاهی(Exaeretopus tritici (Hem.: Coccoidea: Coccidae از ایران [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 89-90]
 • مقدم، معصومه اولین گزارش جنس و گونه‌ی سفیدبالک (Zaphanera cyanotis (Hem.: Aleyrodidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 83-84]
 • ملیکا، جورج گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 79-80]
 • منظری، شهاب اولین گزارش جنس ‌وگونه‌ی سفیدبالک (Aleuromarginatus tephrosiae (Hem.: Aleyrodidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 73-74]
 • منظری، شهاب اولین گزارش جنس و گونه‌ی سفیدبالک (Zaphanera cyanotis (Hem.: Aleyrodidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 83-84]
 • مهرپرور، محسن گزارش زنبور (Aphidius rosae (Hym.: Braconidae پارازیتویید شته‌ی گل‌سرخ (Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 63-64]

ن

 • نارندران، تک کوروپات گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 81-82]
 • نوربخش، فرشید گزارش یک‌جنس و یک‌گونه کنه از راسته‌ی پیش استیگمایان از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 69-70]

ه

 • هیدون، استیو گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus (Hym.: Pteromalidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 57-58]
 • هورسمن، کلاوس گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 59-60]