نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم ویژگیهای زیستی و درصدپارازیتیسم فصلی زنبور (Bathyplectes anurus (Thomson پارازیتویید سر خرطومی برگ یونجه در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 1-15]
 • اربابی، مسعود مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 49-61]
 • اربابی، مسعود فون کنه های گیاهی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 87-105]
 • امیر معافی، مسعود زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 63-76]
 • امیر معافی، مسعود کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]

ب

 • برادران، پروانه مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 49-61]

ت

 • تکلوزاده، حاجی محمد اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]

ج

 • جی روبرت، استفن گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 77-78]
 • جعفری، شهریار تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]
 • جلالی سندی، جلال بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 1-11]
 • جلالی سندی، جلال تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]

ح

 • حاتمی، بیژن گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 87-88]
 • حاجی زاده، جلیل بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 1-11]
 • حاجی زاده، جلیل تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]
 • حسامی، شهرام گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 81-82]
 • حسامی، شهرام گزارش زنبور (Metastenus concinnus ( Hym.: Pteromalidae پارازیتویید کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 85-86]
 • حسامی، شهرام اولین گزارش زنبور (Coccophagus pseudococci ( Hym.: Aphelinidae پارازیتویید شپشک های آرد آلود (Hom.: Pseudococcidae) از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 81-82]
 • حسینی، رضا تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 13-28]

خ

 • خرازی پاکدل، عزیز گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 77-78]
 • خرازی پاکدل، عزیز کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]
 • خلیلی ماهانی، مریم گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 87-88]

د

 • داودی، آزاده گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • داودی، آزاده گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]

ر

 • رجبی، غلامرضا گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • رجبی، غلامرضا گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]
 • رجبی مظهر، نور علی مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 31-44]
 • رسولیان، غلامرضا کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]
 • رنجبر، ولی اله مقایسه تغییرات جمعیت کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 49-61]
 • رنجبر اقدم، حسین پرورش Sesamia cretica و Sesamia nonagrioides botanephaga در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 63-78]
 • روشندل، سیامک ویژگیهای زیستی و درصدپارازیتیسم فصلی زنبور (Bathyplectes anurus (Thomson پارازیتویید سر خرطومی برگ یونجه در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 1-15]

ژ

 • ژو، ژی هانگ گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]

س

 • سیدالاسلامی، حسین گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 87-88]

ص

 • صادقی، سید ابراهیم بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 1-11]
 • صادقی، سید ابراهیم مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 31-44]
 • صادقی، سید ابراهیم بررسی تراکم جمعیت سر خرطومی برگخوار (Platymycterus marmoratus ( Col.: Curculionidae روی کلن های صنوبر در استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 45-61]
 • صالحی، منصور بررسی تراکم جمعیت سر خرطومی برگخوار (Platymycterus marmoratus ( Col.: Curculionidae روی کلن های صنوبر در استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 45-61]
 • صحراگرد، احد زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 63-76]
 • صحراگرد، احد کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 29-46]

ط

 • طالبی، علی اصغر اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • طالبی، علی اصغر گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 83-84]
 • طالبی، علی اصغر گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]
 • طهماسبی، غلامحسین گزارش گونه (Lepisiota semenovi ( Hym .: Formicidaeدر کلنی های زنبور عسل ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 83-84]

ع

 • عالی پناه، هلن گزارش گونه (Lepisiota semenovi ( Hym .: Formicidaeدر کلنی های زنبور عسل ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 83-84]
 • عسکری، مجید فون کنه های گیاهی در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 87-105]

ف

 • فتحی پور، یعقوب اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 79-80]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 83-84]
 • فتحی پور، یعقوب گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 85-86]
 • فروزان، مریم زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 63-76]
 • فلاح زاده، مجید گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 81-82]
 • فلاح زاده، مجید اولین گزارش زنبور (Coccophagus pseudococci ( Hym.: Aphelinidae پارازیتویید شپشک های آرد آلود (Hom.: Pseudococcidae) از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 81-82]
 • فورش، هلموت گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 81-82]

ق

 • قاری زاده، ابراهیم گزارش زنبور (Metastenus concinnus ( Hym.: Pteromalidae پارازیتویید کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 85-86]
 • قرالی، بابک گزارش گونه( Dasysyrphus eggeri ( Schiner, 1862) ( Dip.: Syrphidae از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 79-80]

ک

 • کریمی، جواد گزارش نماتود بیمارگر راب ها (Phasmarhabditis hermaphrodita ( Nematoda : Rhabditida از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 77-78]
 • کریم پور، یونس گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 83-84]
 • کمالی، کریم اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 17-30]
 • کمالی، کریم پرورش Sesamia cretica و Sesamia nonagrioides botanephaga در شرایط آزمایشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 63-78]

گ

ل

 • لاسال، جان گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 87-88]

م

 • مجیب حق قدم، زهرا بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 1-11]
 • محرمی پور، سعید مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 31-44]
 • محرمی پور، سعید گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران [دوره 22، شماره 2، 1381، صفحه 83-84]
 • مقدم، معصومه اولین گزارش زنبور (Coccophagus pseudococci ( Hym.: Aphelinidae پارازیتویید شپشک های آرد آلود (Hom.: Pseudococcidae) از ایران [دوره 22، شماره 1، 1381، صفحه 81-82]