نویسنده = جعفری خالجیری، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 11-30

یوسف جعفری خالجیری؛ لطیف صالحی؛ راحله شهبازی