نویسنده = شجاعی، محمود
تعداد مقالات: 6
3. اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-18

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


4. اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 13-14

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


5. گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 95-96

مجید فلاح زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


6. گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 97-98

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی