نویسنده = حاجی قنبر، حمیدرضا
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه زنبورهای قبیله Phaeogenini (Hymenoptera: Ichneumonidae, Ichneumoninae) در شمال ایران همراه با گزارش دو جنس و چهار گونه جدید برای کشور

دوره 37، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 417-432

فرید شیرزادگان؛ علی اصغر طالبی؛ Matthias Riedel؛ حمیدرضا حاجی قنبر


2. Study of the genus Lissonota (Hymenoptera: Ichneumonidae: Banchinae) in southern Iran

دوره 36، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-97

عباس امیری؛ علی اصغر طالبی؛ کارمن ری دل کاستیلو؛ احسان رخشانی؛ حمید رضا حاجی قنبر


3. Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 53-67

عباس امیری؛ علی‌اصغر طالبی؛ رجیو جوسیلا؛ احسان رخشانی؛ حمیدرضا حاجی قنبر