نویسنده = ضیاالدینی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییرات فصلی بر فعالیت جستجوگری موریانه زیرزمینیAnacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidea)

دوره 38، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-59

مهدی ضیاالدینی؛ مرضیه صفار؛ رحیم غیورفر