نویسنده = صحراگرد، احد
تعداد مقالات: 6
1. گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 123-124

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی


2. بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 33-43

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی


3. زیست شناسی آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید( Habrobracom hebetor Say ( Hym.: Braconidae

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 63-76

مریم فروزان؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر معافی


4. کارایی و مکانیزم تنظیم جمعیت سن گندم (Eurygaster integricaps Put. ( Het.: Scutelleridae توسط زنبورهای پارازیتویید تخم در ورامین

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 29-46

عزیز خرازی پاکدل؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر معافی؛ غلامرضا رسولیان


5. بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 73-85

عباس ارباب؛ احد صحراگرد؛ جلال جلالی سندی


6. زیست شناسی و توزیع فضایی زنبور برگخوار رز (Arge rosae ( Hym.: Argidaeدر گیلان

دوره 21، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 25-37

احد صحراگرد؛ رحیم حیدری