نویسنده = بندانی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 469-477

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی


2. شناسایی ژن‌های کاندیدای گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) در سن گندم، Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae)، با آنالیز کل ترانسکریپتوم

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 27-42

مهدی دسترنج؛ محمد رضا غفاری؛ علیرضا بندانی؛ قاسم حسینی سالکده