نویسنده = رجبی مظهر، نور علی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 83-97

سعید محرمی پور؛ نور علی رجبی مظهر؛ سید ابراهیم صادقی


2. مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 31-44

نور علی رجبی مظهر؛ سعید محرمی پور؛ سید ابراهیم صادقی