نویسنده = طالبی، علی اصغر
تعداد مقالات: 18
1. گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 137-138

یعقوب فتحی پور؛ یونس کریم پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور؛ هانس پیتر تشورزینگ


2. گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 145-146

علی اصغر طالبی؛ شهره دانشور؛ یعقوب فتحی پور؛ احسان رخشانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ یونس کریم پور؛ کلاوس هورستمن


3. گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 147-148

علی اصغر طالبی؛ یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور؛ ایوو توسوسکی


4. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 125-126

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی


5. گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 129-130

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور


6. پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 131-143

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ نیکلاس کاوالیراتوس؛ آرش راشد


7. مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد

دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 59-75

بابک ظهیری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


8. بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 21-40

علی اصغر طالبی؛ عباسعلی زمانی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ یعقوب فتحی پور


9. تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum)

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 69-89

سعید محرمی پور؛ جواد ناظمی رفیع؛ محسن مروتی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


10. واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 41-54

یعقوب فتحی پور؛ مصطفی حقانی؛ محمد رضا عطاران؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور


11. مقایسه پرامترهای جدول زندگی جمعیت های سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-19

محمد امین سمیع؛ کریم کمالی؛ علی اصغر طالبی؛ مختار جلالی جواران


12. گزارش پنج گونه زنبور مرتبط با گا ل های نسترن از ایران

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 107-108

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ شابا توروژی؛ ابراهیم ابراهیمی


13. اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 17-30

حاجی محمد تکلوزاده؛ کریم کمالی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


14. گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 79-80

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ ژی هانگ ژو


15. گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 83-84

یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور


16. گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 85-86

یعقوب فتحی پور؛ آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی


18. بررسی ویژگیهایی از زیست شناسی شته ی کوچک گردو ( Chromaphis juglandicola ( Kaltenbach ) ( Homoptera: Aphididae در منطقه ی کرج

دوره 20، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 25-41

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی