نویسنده = حسینی، رضا
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 13-28

شهریار جعفری؛ جلیل حاجی زاده؛ جلال جلالی سندی؛ رضا حسینی