نویسنده = شوریان، ک
تعداد مقالات: 4
1. یک جنس جدید از Lycaenidae ( مقاله 8)

دوره 4، 1,2، زمستان 1355، صفحه 11-12

ک. روزه؛ ک. شوریان