نویسنده = رحیمی کلده، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 469-477

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی