نویسنده = بنی عامری، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-172

خدیجه مداحی؛ احد صحراگرد؛ رضا حسینی؛ ولی الله بنی عامری