دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، زمستان 1382، صفحه 1-143 
3. بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی

صفحه 33-43

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی


14. گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران

صفحه 129-130

آزاده داودی؛ علی اصغر طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور


15. پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم فصلی شته ی گردو (Chromaphis juglandicola (Hom.: Aphididae در استان تهران

صفحه 131-143

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ سید ابراهیم صادقی؛ نیکلاس کاوالیراتوس؛ آرش راشد