دوره و شماره: دوره 19، 1,2 - شماره پیاپی 2، زمستان 1378، صفحه 1-110