دوره و شماره: دوره 9، 1,2، اسفند 1365 
نقش (Empoasca deipiens paoli ( HOM. : cicade11idae در ایجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما

صفحه 1-13

حسین سید الاسلامی؛ داریوش دانش؛ عبدالحسین اسلامی؛ علیرضا سپاهی