دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، شهریور 1353 
حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران

صفحه 37-40

عبدالوهاب منوچهری؛ احمد زینی؛ نصرت اله عشقی