نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستانه‌ی زیان اقتصادی محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]
 • آستانه‌ی زیان اقتصادی Threshold based spraying of flubendiamide for the management of brinjal shoot and fruit borer, Leucinodes orbonalis (Lep.: Pyralidae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

ا

 • ایران شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، گیلان و مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 65-98]
 • ایران Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 25-34]
 • ایران مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • ارقام سویا Life table parameters of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different soybean cultivars [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 25-40]
 • ارقام نیشکر پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • امواج صوتی بررسی تأثیر آواز فراخوانی مصنوعی دو گونه زنجره‌ی Cicada orni و Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) در جلب پرنده‌ی خسارت‌زای گنجشک معمولی، Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]

پ

 • پتانسیل رشد جمعیت بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]

ت

 • تغذیه Effect of feeding and male presence on some biological characteristics of female Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]

ج

 • جدول زندگی Life table parameters of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different soybean cultivars [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 25-40]
 • جدول زندگی ویژه‌ی باروری مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • جلب بررسی تأثیر آواز فراخوانی مصنوعی دو گونه زنجره‌ی Cicada orni و Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) در جلب پرنده‌ی خسارت‌زای گنجشک معمولی، Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]
 • جمعیت پایدار پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • جمعیت‌های جغرافیایی A geometric morphometric study on geographical Iranian populations of the pod borer, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 13-24]
 • جوانه‌خوار و میوه‌خوار بادمجان Threshold based spraying of flubendiamide for the management of brinjal shoot and fruit borer, Leucinodes orbonalis (Lep.: Pyralidae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]

خ

 • خوزستان پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • خوزستان محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]

د

 • دامنه‌ی میزبانی تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • دما زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • دموگرافی زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • دوشکلی جنسی A geometric morphometric study on geographical Iranian populations of the pod borer, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 13-24]

ر

 • ریخت‌سنجی هندسی A geometric morphometric study on geographical Iranian populations of the pod borer, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 13-24]

ز

 • زیست‌شناسی زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • زنجرک خرما زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • زنجره بررسی تأثیر آواز فراخوانی مصنوعی دو گونه زنجره‌ی Cicada orni و Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) در جلب پرنده‌ی خسارت‌زای گنجشک معمولی، Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]

س

 • ساقه‌خواران نیشکر پارازیتیسم طبیعی زنبور Telenomus busseolae (Hym.: Scelionidae) پارازیتوئید تخم ساقه‌خواران نیشکر Sesamia spp. (Lep.: Noctuidae) در ارقام تجاری نیشکر در خوزستان [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 99-112]
 • سطح زیان اقتصادی محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]

ش

 • شاخص‌های تغذیه تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]
 • شپشک‌های گیاهی شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، گیلان و مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 65-98]
 • شته‌ی خردل محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]
 • شته‌ی معمولی گندم بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]

ف

 • فرفیون تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 37-49]

ک

 • کلید شناسایی شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، گیلان و مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 65-98]
 • کلزا محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 23-36]

گ

 • گیلان شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، گیلان و مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 65-98]
 • گلستان شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، گیلان و مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 65-98]
 • گنجشک معمولی بررسی تأثیر آواز فراخوانی مصنوعی دو گونه زنجره‌ی Cicada orni و Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae) در جلب پرنده‌ی خسارت‌زای گنجشک معمولی، Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 13-21]

م

 • مازندران شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، گیلان و مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 65-98]
 • مرند Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 25-34]
 • مگس زیتون مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]

ن

 • نرخ خالص تولید مثل پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • نرخ خالص تولید مثل (R0) مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • نرخ خروج Effect of feeding and male presence on some biological characteristics of female Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) مقایسه‌ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته‌ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-12]
 • نرخ ذاتی افزایش طبیعی Life table parameters of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different soybean cultivars [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 25-40]
 • نرخ متناهی افزایش جمعیت بررسی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae)، روی ارقام گندم رایج در منطقه‌ی ورامین [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 45-64]
 • نسبت سود به هزینه Threshold based spraying of flubendiamide for the management of brinjal shoot and fruit borer, Leucinodes orbonalis (Lep.: Pyralidae) [دوره 29، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • نماتدهای بیمارگر حشرات Morphology and molecular study of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum (Nematoda, Rhabditida, Steinernematidae) from Iran [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 25-34]

و

 • ویژگی‌های زیستی مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه [دوره 29، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]