نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدمیرال اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]

ا

 • ایران An investigation on alfalfa aphids and their parasitoids in different parts of Iran, with a key to the parasitoids (Hemiptera: Aphididae; Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • ایران Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 15-50]
 • انبه بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]

ب

 • بوپروفزین اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]

پ

 • پارازیتوییدهای شته‌ها An investigation on alfalfa aphids and their parasitoids in different parts of Iran, with a key to the parasitoids (Hemiptera: Aphididae; Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • پارامترهای تولید مثلی اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • پارامترهای زیستی بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • پراکنش An investigation on alfalfa aphids and their parasitoids in different parts of Iran, with a key to the parasitoids (Hemiptera: Aphididae; Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • پراکنش Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 15-50]
 • پیری‌پروکسی‌فن اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]
 • پرتو گاما تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]
 • پشه‌ی گالزا Procontarinia mattiana بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]
 • پشه‌ی گل‌آذین Erosomyia mangifera بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]

ت

 • تاکسونومی Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 15-50]
 • تریپس پیاز بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]
 • تغییرات جمعیت تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]
 • تولید انبوه بررسی تأثیر سه رژیم غذایی مصنوعی روی خصوصیات بیولوژیک کرم گلوگاه انار، ( Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 63-76]

ج

 • جدول زندگی ویژه‌ی سنی بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]

ر

 • رژیم غذایی تأثیر رژیم‌های غذایی حاوی عسل، قند و پروتئین بر طول عمر زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم میزبان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]

ز

 • زیست شناسی بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]
 • زنبورهای inquiline Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 15-50]

س

 • سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]

ش

 • شاخص‌های تغذیه تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • شبه هورمون جوانی اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]
 • شته‌ی صنوبر تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]
 • شته‌‌ها An investigation on alfalfa aphids and their parasitoids in different parts of Iran, with a key to the parasitoids (Hemiptera: Aphididae; Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]
 • شکارگر تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]

ص

 • صنوبر تغییرات جمعیت شته‌ی صنوبر (Chaitophorus populeti (Hom.: Drepanosiphidae و شکارگرهای آن در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]

ط

 • طول عمر تأثیر رژیم‌های غذایی حاوی عسل، قند و پروتئین بر طول عمر زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم میزبان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 1-12]

غ

 • غذای مصنوعی بررسی تأثیر سه رژیم غذایی مصنوعی روی خصوصیات بیولوژیک کرم گلوگاه انار، ( Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 63-76]

ف

 • فرفیون تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 13-25]
 • فنپروپاترین اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 17-34]

ک

 • کرم ابریشم اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]

گ

 • گیاه میزبان بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 45-62]

م

 • متابولیسم پروتئین اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 43-56]
 • مرفولوژی Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 15-50]
 • مرفولوژی بررسی ویژگی‌های زیستی و برخی صفات مرفولوژیک دوگونه‌ی P‏rocontarinia mattiana و (Erosomyia mangifera (Dip.: Cecidomyiidae در استان هرمزگان [دوره 25، شماره 1، 1384، صفحه 27-42]

ن

 • ناباروری تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]
 • نسبت رهاسازی تعیین دز ایجاد کننده‌ی ناباروری در سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات،( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae، بوسیله‌ی پرتو گاما و نسبت رهاسازی حشرات نابارور به یک جمعیت طبیعی [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 35-43]

ی

 • یونجه An investigation on alfalfa aphids and their parasitoids in different parts of Iran, with a key to the parasitoids (Hemiptera: Aphididae; Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) [دوره 25، شماره 2، 1384، صفحه 1-14]