نویسنده = کریم کمالی
تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

دوره 32، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-16

ندا فلاح‌نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی‌پور؛ کریم کمالی؛ بهرام ناصری


اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران

دوره 31، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 105-107

حسن رحمانی؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی


زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت

دوره 29، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 31-44

آرزو پاینده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ هادی استوان


اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران

دوره 29، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 53-55

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ ابراهیم گیلاسیان


گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 1-25

محمدعلی اکرمی؛ علی‌رضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 1-2

احمد عطامهر؛ کریم کمالی؛ هادی استوان


گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 9-10

ابوفاضل دوستی؛ کریم کمالی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هادی استوان


اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 13-14

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 15-16

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ ریجو جوسیلا


اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 17-18

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 19-20

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ اورل لوزان


گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 29-30

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ هانس باور


گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 33-34

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ یوآخیم زیگلر؛ ابراهیم گیلاسیان


معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 65-89

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل


گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 95-96

مجید فلاح زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 97-98

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 99-100

هاجر پاکیاری؛ هادی استوان؛ کریم کمالی