نویسنده = جلال جلالی سندی
گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران

دوره 24، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 123-124

بهنام معتمدی نیا؛ احد صحراگرد؛ لطیف صالحی؛ جلال جلالی سندی