نویسنده = محمد قدمیاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر چند ترکیب حشره کش روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Ckll و شکارگر آن Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 39، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-309

10.22117/jesi.2019.124741.1292

محمد فاضل حلاجی ثانی؛ بهرام ناصری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ سیروس آقاجانزاده؛ محمد قدمیاری


2. خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم گلوتاتیون اس- ترنسفراز از پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae

دوره 38، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 409-421

10.22117/jesi.2019.124035.1277

سیما زندوکیلی؛ نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری؛ علی علیزاده؛ رضا حسن ساجدی