کلیدواژه‌ها = گیاه میزبان
گزارش‌های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران

دوره 39، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 367-381

10.22117/jesi.2019.123978.1275

مهدی پارسا؛ حمید عادلی منش؛ سید ابراهیم صادقی؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ ایاد السندی؛ علی محمد پور؛ مارینا زرووا؛ ویکتور فورسف


عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم

دوره 38، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 151-172

10.22117/jesi.2018.121466.1216

خدیجه مداحی؛ احد صحراگرد؛ رضا حسینی؛ ولی الله بنی عامری


Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 39-60

K. Veenakumari؛ G. B. Narabenchi؛ R. J. Rabindra؛ A. Mehrvar


بررسی ویژگی‌های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 45-62

حسین مددی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ احمد عاشوری؛ جعفر محقق نیشابوری