کلیدواژه‌ها = اردبیل
اولین گزارش زنبور (Hym: Braconidae) Schizoprymnus rimosusاز ایران

دوره 41، شماره 3، آذر 1400، صفحه 279-280

10.22117/jesi.2021.354857.1418

زهرا فعلی کوهی خیلی؛ جبراییل رزمجو؛ محمدرضا دماوندیان؛ انیس ابوطالبیان سورشجانی


کنه‌های هتروستیگمای (Acari: Heterostigmatina) مرتبط با حشرات در شمال غرب ایران

دوره 37، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-79

محمد صبحی؛ حمید رضا حاجی قنبر؛ عبدالعظیم مرتضوی