دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل، انگلیسی

گزارش گونه جدید زنبور Andricus pseudocecconii sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

جورج ملیکا؛ جیمز نیکولز؛ مجید توکلی؛ سید ابراهیم صادقی؛ گراهام استون

گزارش گونه جدید زنبور Andricus pseudocecconii sp. nov. (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) از ایران


خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه چندین رقم خرما و تاثیر آن بر حساسیت به Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) در جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1400

10.22117/jesi.2022.356924.1438

معصومه یادگار؛ محمد امین کهن مو؛ فریبا سهرابی؛ رحیم خادمی؛ فوزیه انجوم

خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه چندین رقم خرما و تاثیر آن بر حساسیت به Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) در جنوب ایران


مقاله کوتاه، انگلیسی

اثر گرسنگی بر رفتار جفت‌گیری کفشدوزک‌ شته‌خوار i> Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae)> در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22117/jesi.2022.358067.1454

مرجان سیدی؛ مریم رجبی فقیهی

اثر گرسنگی بر رفتار جفت‌گیری کفشدوزک‌ شته‌خوار i> Hippodamia variegata </i> Goeze (Coleoptera: Coccinellidae)> در شرایط آزمایشگاهی


مقاله کامل، انگلیسی

جداسازی قارچ‌های بیمارگر حشرات از خاک‌های زراعی و بکر و ارزیابی بیمارگری آنها روی سوسک Callosobruchus maculatus (Coleoptera:Chrysomelidae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.22117/jesi.2022.358980.1460

هادی مهرمرادی؛ صمد جمالی؛ حمیدرضا پوریان

جداسازی قارچ‌های بیمارگر حشرات از خاک‌های زراعی و بکر و ارزیابی بیمارگری آنها روی سوسک Callosobruchus maculatus (Coleoptera:Chrysomelidae)


مقاله کوتاه، انگلیسی

Amphipyra kautti (Lep., Noctuidae, Amphipyrinae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1401

10.22117/jesi.2022.357871.1452

مهدی اسفندیاری؛ محمد مهدی ربیعه

Amphipyra kautti (Lep., Noctuidae, Amphipyrinae)، گونه‌ای جدید برای فون ایران


مقاله کامل، فارسی

تاثیر غلظت بسیار پایین (LC10) سم کلرفلوآزورون روی فراسنجه های جدول زندگی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22117/jesi.2022.358653.1459

هانیه رجبی؛ سیدعلی صفوی؛ مریم فروزان

تاثیر غلظت بسیار پایین (LC10) سم کلرفلوآزورون روی فراسنجه های جدول زندگی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)