دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل، انگلیسی

یادگیری اجتنابی در Bombus terrestris Audax (Hymenoptera: Apidae): پاسخ به شوک الکتریکی در یک محیط شبیه‌سازی شده.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22117/jesi.2023.362713.1537

ساجده سرلک؛ احمد عاشوری؛ سید حسین گلدانساز

یادگیری اجتنابی در <i> Bombus terrestris </i> Audax (Hymenoptera: Apidae): پاسخ به شوک الکتریکی در یک محیط شبیه‌سازی شده.


مقاله کامل، فارسی

فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22117/jesi.2023.363171.1544

بهرام ناصری؛ عباس رحیمی آشجردی؛ فاطمه حمزوی

فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی <i> Tuta absoluta </i> (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف