نویسنده = حاتمی، بیژن
تعداد مقالات: 38
1. واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)

دوره 36، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 239-248

زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور؛ محمود سوف باف


2. The first report of Microplitis fulvicornis (Hym.: Braconidae: Microgastrinae) as a parasitoid of Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) from Iran

دوره 33، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-72

A. I. Lozan؛ A. A. Talebi؛ A. Karimi-Malati؛ Y. Fathipour


4. تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

دوره 32، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-16

ندا فلاح‌نژاد مجرد؛ یعقوب فتحی‌پور؛ کریم کمالی؛ بهرام ناصری


5. Comparative life table parameters of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae), on four commercial sugar beet cultivars

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 109-124

M. Bazoubandi؛ Y. Fathipour؛ A. A. Talebi؛ A. Karimi-Malati


6. اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 105-107

حسن رحمانی؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی


8. جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 69-82

یعقوب فتحی‌پور؛ یونس کریم‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور


10. زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 31-44

آرزو پاینده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ هادی استوان


11. تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 37-49

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ امین صدارتیان


12. Life table parameters of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on different soybean cultivars

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 25-40

V. Hosseininaveh؛ S. Moharramipour؛ Y. Fathipour؛ B. Naseri


13. گزارش زنبور پارازیتوئید Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 15-16

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ ریجو جوسیلا


14. گزارش زنبور پارازیتوئید Oomyzus sokolowskii (Hym. :Eulophidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 29-30

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ هانس باور


15. گزارش زنبور پارازیتوئید Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 19-20

علی گلی‌زاده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ حبیب عباسی‌پور؛ اورل لوزان


16. مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 1-13

بهرام ناصری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی‌اصغر طالبی


18. پارامترهای رشد جمعیت کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 1-10

مهرداد احمدی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ کریم کمالی


19. گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 141-142

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ جاسک زودو


20. گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 147-148

علی اصغر طالبی؛ یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور؛ ایوو توسوسکی


21. گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 137-138

یعقوب فتحی پور؛ یونس کریم پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور؛ هانس پیتر تشورزینگ


22. گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 145-146

علی اصغر طالبی؛ شهره دانشور؛ یعقوب فتحی پور؛ احسان رخشانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ یونس کریم پور؛ کلاوس هورستمن


23. گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 135-136

معصومه مقدم؛ بیژن حاتمی؛ کریم زیبایی؛ محمد رضا سبز علیان


24. گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 133-134

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ هانس بوئر