نویسنده = عباسی مژدهی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران

دوره 38، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 307-318

احد صحراگرد؛ محمد رضا عباسی مژدهی؛ سارا امینی فتحکوهی