دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، اسفند 1392 
تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2

صفحه 43-54

نرگس معماری‌زاده؛ محمد قدمیاری؛ محسن عادلی؛ خلیل طالبی جهرمی


First report of Dinocampus coccinellae (Hym.: Braconidae) from Iran

صفحه 77-77

C. van Achterberg؛ M. Sobhani؛ F. Tavoosi Ajvad؛ H. Madadi