دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، اسفند 1394 
Distribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran

صفحه 9-15

لادن عباس‌زاده فرد؛ سیدابراهیم صادقی؛ حمیدرضا قاجاریه؛ وحیدرضا منیری؛ حمید یارمند؛ مهدی شمس‌زاده؛ علی زرنگار؛ علی محمدپور؛ سیدعلی‌اصغر کلانتری؛ سیدرضا گلستانه؛ مهدی افروزیان؛ مصطفی نیکدل؛ نورعلی رجبی مظهر؛ علی صلاحی اردکانی؛ آلکس دلوبل


Comprative life table parameters of the Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) on corn hybrids under laboratory conditions

صفحه 17-27

مژگان مردانی طلایی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری؛ مهدی حسن پور؛ لیلا متقی نیا؛ سیدمظفر منصوری


Study of the subfamily Ophioninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in southern Iran

صفحه 53-67

عباس امیری؛ علی‌اصغر طالبی؛ ریجو جوسیلا؛ احسان رخشانی؛ حمید رضا حاجی قنبر


Digestive proteolytic activity of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) on various sugar beet cultivars

صفحه 69-71

بهرام ناصری؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اکبر عابدی؛ فروغ بیدار


First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran

صفحه 75-76

مینو حیدری لتیباری؛ غلامحسین مروج؛ حسین صادقی نامقی