دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 1-163 
گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران

صفحه 137-138

یعقوب فتحی پور؛ یونس کریم پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ


گزارش سوسک (Broscus Punctatus ( Col.: Carabidae از ایران

صفحه 139-140

مجید فلاح زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان


گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران

صفحه 141-142

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی پور؛ سید ابراهیم صادقی؛ جاسک زودو


گزارش پنج گونه Carabidae از ایران

صفحه 143-144

سارا محمدزاده فرد؛ سید حسین حجت


گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران

صفحه 145-146

علی اصغر طالبی؛ شهره دانشور؛ یعقوب فتحی پور؛ احسان رخشانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ یونس کریم پور؛ کلاوس هورستمن


گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران

صفحه 147-148

علی اصغر طالبی؛ یونس کریم پور؛ یعقوب فتحی پور؛ سعید محرمی پور؛ ایوو توسوسکی


معرفی(Trochiscocoirs hemipterus ( Het.: Pentatomidae به عنوان اولین گزارش جنس و گونه ، از ایران

صفحه 149-150

محمد ناطق گلستانی؛ محمدحسن صفر علیزاده؛ علیمراد سر افرازی