دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، زمستان 1380 
8. تصحیح یک نام علمی

صفحه 103-104

محسن مفیدی نیستانک


10. گزارش کنه انگل سوسک برگخوار تبریزی از ایران

صفحه 107-108

جواد تاراسی؛ علیرضا صبوری؛ سید ابراهیم صادقی