دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، شهریور 1380 
فون مگسهای زیر خانواده Syrphinae در شهرستان ارومیه

صفحه 1-19

نادر گل محمد زاده خیابان؛ مهرداد پرچمی عراقی


گزارش زنبور (Homalotylus nigricornis Mercet( Hym.: Encyrtidae از ایران

صفحه 115-116

حسینعلی لطفعلی زاده؛ ابراهیم ابراهیمی