دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، اسفند 1379 
بررسی پایداری سمیت نه حشره کش بر اساس تلفات زنبور (Trissolcus grandis ( Thom.) ( Hym.; Scelionidae

صفحه 57-70

عزیز شیخی گرجان؛ خلیل طالبی؛ علی اصغر پورمیرزا؛ موسی صابر


پراکنش جغرافیایی و میزبانهای (Aeolesthes sarta SoIsky (Col.: Cerambycidae در ایران

صفحه 81-96

محمد ابراهیم فراشیانی؛ سید ابراهیم صادقی؛ منصور عبایی


گزارش سن( Cymus melanocephalus Fb.( Hem.:Lygaeidae از ایران

صفحه 103-104

کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی