دوره و شماره: دوره 17، 1,2 - شماره پیاپی 1، اسفند 1376 
مطالعه ترجیح گونه و مرحله طعمه توسط لاروهای Chrysoperla carnea

صفحه 57-69

عباس میرابزاده؛ احد صحرا گرد؛ محمد سعید مصدق؛ مینا آزما


شناسائی و طبقه بندی هفده خانواده از عنکبوتهای ایران

صفحه 71-80

حمید رضا گودرزی؛ سیاوش تیرگری؛ کریم کمالی؛ ابوالفضل اکبری