دوره و شماره: دوره 4، 1,2، اسفند 1355 
اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران

صفحه 15-16

خلیل صامت؛ محمد برخورداری یزدی؛ احمد فرزانه