دوره و شماره: دوره 4، 1,2، زمستان 1355 
7. اولین لیست مگس های TACHINIDAE ایران

صفحه 15-16

خلیل صامت؛ محمد برخورداری یزدی؛ احمد فرزانه