نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستانه‌ی دمایی Temperature-dependent development of Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) reared on larvae of Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]

ا

 • ایالت North West Frontier Mouth-parts, male and female genitalia as identification tools of Sergentomyia (Sintonius) clydei and phylogenetic relationships [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-73]
 • اثرات غیرکشندگی Lethal and sublethal effects of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb on first instar larvae of Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 37-47]
 • ایران Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]
 • ایران A study to the Iranian Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-11]
 • ایران Description of three new species of the tribe Trechini (Col.: Carabidae) from south Iran [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 79-85]
 • ایران Two new Phradonoma species (Coleoptera: Dermestidae) from Iran [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 87-91]
 • ارقام کلزا Demographic parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) on five rapeseed cultivars [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 49-59]
 • استان مازندران گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • ایمیداکلوپرید Lethal and sublethal effects of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb on first instar larvae of Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 37-47]
 • انتقال افقی Transmission possibility of the fungus Beauveria bassiana KCF102 by mating behavior between Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) adults [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-6]
 • اندوسولفان Lethal and sublethal effects of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb on first instar larvae of Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 37-47]
 • ایندوکساکارب Lethal and sublethal effects of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb on first instar larvae of Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 37-47]

ب

 • برادر Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]

پ

 • پارازیتویید بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • پاکستان Mouth-parts, male and female genitalia as identification tools of Sergentomyia (Sintonius) clydei and phylogenetic relationships [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-73]
 • پشه Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]
 • پشه‌خاکی Mouth-parts, male and female genitalia as identification tools of Sergentomyia (Sintonius) clydei and phylogenetic relationships [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-73]
 • پنجاب Mouth-parts, male and female genitalia as identification tools of Sergentomyia (Sintonius) clydei and phylogenetic relationships [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-73]

ت

 • تاکسونومی Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]
 • تاکسونومی Two new Phradonoma species (Coleoptera: Dermestidae) from Iran [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 87-91]
 • ترکیبات آلی فسفره Toxicity of some biorational and conventional insecticides to cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and its ectoparasitoid, Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 27-37]
 • تولید Comparison of the virulence of some Iranian isolates of Beauveria bassiana to Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) and production of the selected isolate [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 13-26]

ج

 • جدایه‌های جغرافیایی Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]
 • جدول زیستی باروری Lethal and sublethal effects of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb on first instar larvae of Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 37-47]
 • جدول زندگی Demographic parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) on five rapeseed cultivars [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 49-59]

ح

 • حساسیت بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]

د

 • درجه Temperature-dependent development of Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) reared on larvae of Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • دستگاه جنسی نر Identity of the previously unrecognized Chetogena flaviceps and its synonymy with C. scutellaris (Diptera: Tachinidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]
 • دشمنان طبیعی کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • دما The effect of temperature and humidity on grooming behaviour of honeybee, Apis mellifera (Hym.: Apidae) colonies against varroa mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae) [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 7-23]
 • دموگرافی دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]
 • دموگرافی Demographic parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) on five rapeseed cultivars [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 49-59]
 • دنیای جدید Identity of the previously unrecognized Chetogena flaviceps and its synonymy with C. scutellaris (Diptera: Tachinidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]
 • دوشکلی جنسی مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]

ر

 • رابطه‌ی پاتوژن بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • ریخت‌سنجی هندسی مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • رده‌بندی Identity of the previously unrecognized Chetogena flaviceps and its synonymy with C. scutellaris (Diptera: Tachinidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]
 • رطوبت The effect of temperature and humidity on grooming behaviour of honeybee, Apis mellifera (Hym.: Apidae) colonies against varroa mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae) [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 7-23]
 • رفتار جفت‌گیری Transmission possibility of the fungus Beauveria bassiana KCF102 by mating behavior between Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) adults [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-6]
 • رکورد جدید A study to the Iranian Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-11]

ز

 • زیست‌شناسی زیست‌شناسی سرخرطومی طبق‌ خارپنبه، Larinus latus (Col.: Curculionidae) و تأثیر آن روی تولید بذر گیاهان میزبان در منطقه‌ی ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • زنبور عسل The effect of temperature and humidity on grooming behaviour of honeybee, Apis mellifera (Hym.: Apidae) colonies against varroa mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae) [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 7-23]
 • زهرآگینی Comparison of the virulence of some Iranian isolates of Beauveria bassiana to Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) and production of the selected isolate [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 13-26]

ژ

 • ژن 25K FP Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]

س

 • سرخرطومی میوه‌خوار بلوط بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • سند Mouth-parts, male and female genitalia as identification tools of Sergentomyia (Sintonius) clydei and phylogenetic relationships [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-73]
 • سوسک شاخک‌بلند بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]

ش

 • شکل‌شناسی Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]

ع

 • عامل بیمارگر حشرات بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • عوامل کنترل زیستی Toxicity of some biorational and conventional insecticides to cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and its ectoparasitoid, Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 27-37]

ف

 • فعالیت زیستی Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]
 • فون گزارش جدید بیست و شش گونه کنه‎ی اریباتید (Acari: Oribatida) برای فون ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-25]
 • فون کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • فون A study to the Iranian Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-11]

ق

 • قارچ بیمارگر Transmission possibility of the fungus Beauveria bassiana KCF102 by mating behavior between Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) adults [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 1-6]

ک

 • کاربامات‌ها Toxicity of some biorational and conventional insecticides to cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and its ectoparasitoid, Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 27-37]
 • کرم‌ سیب مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 51-62]
 • کلزا بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 63-74]
 • کنترل بیولوژیک بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • کنترل بیولوژیک بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • کنترل بیولوژیک بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک‌بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 19-34]
 • کنترل بیولوژیک زیست‌شناسی سرخرطومی طبق‌ خارپنبه، Larinus latus (Col.: Curculionidae) و تأثیر آن روی تولید بذر گیاهان میزبان در منطقه‌ی ارومیه [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 35-50]
 • کنه کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • کنه‌ی ‌واروآ The effect of temperature and humidity on grooming behaviour of honeybee, Apis mellifera (Hym.: Apidae) colonies against varroa mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae) [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 7-23]

گ

 • گیاه میزبان Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]
 • گونه‌ی خواهر Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]
 • گونه‌های جدید Two new Phradonoma species (Coleoptera: Dermestidae) from Iran [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 87-91]

م

 • مالاریا‌شناسی Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]
 • محیط‌های کشت جامد Comparison of the virulence of some Iranian isolates of Beauveria bassiana to Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) and production of the selected isolate [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 13-26]
 • محیط‌های کشت مایع Comparison of the virulence of some Iranian isolates of Beauveria bassiana to Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) and production of the selected isolate [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 13-26]
 • مراغه کنه‌های تارتن و دشمنان طبیعی آن‌ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه‌ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 61-65]
 • میکروسکوپ الکترونی Morphological study and description of Anopheles (Anopheles) persiensis, a member of the Maculipennis Group (Diptera: Culicidae: Anophelinae) in Iran [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 25-35]
 • مهار‌کننده‌های ساخت کتین Toxicity of some biorational and conventional insecticides to cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) and its ectoparasitoid, Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 27-37]

ن

 • نیازهای روز Temperature-dependent development of Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) reared on larvae of Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • نرخ بقا Temperature-dependent development of Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) reared on larvae of Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Hym.: Braconidae) Habrobracon hebetor روی Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) در دماهای مختلف [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 27-44]
 • نرخ ذاتی افزایش جمعیت Lethal and sublethal effects of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb on first instar larvae of Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 37-47]
 • نرخ رشد Temperature-dependent development of Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) reared on larvae of Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • نظافت‌گری The effect of temperature and humidity on grooming behaviour of honeybee, Apis mellifera (Hym.: Apidae) colonies against varroa mite, Varroa destructor (Acari: Varroidae) [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 7-23]
 • نماتدهای انگل حشرات بررسی واکنش لاروهای سن آخر سرخرطومی میوه‌خوار بلوط, Curculio glandium (Col.: Curculionidae)، به نماتدهای بیمارگرحشرات Steinernema bicornutum و Heterorhabditis bacteriophora در شرایط آزمایشگاه [دوره 28، شماره 2، 1387، صفحه 45-60]
 • نور خورشید مصنوعی Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]

و

 • ویروس چندوجهی هسته‌ای Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 39-60]

ه

 • هم‌نامی جدید Identity of the previously unrecognized Chetogena flaviceps and its synonymy with C. scutellaris (Diptera: Tachinidae) [دوره 28، شماره 1، 1387، صفحه 61-66]