نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلودگی Plant spacing - a non polluting tool for aphid (Hemiptera: Aphididae) management in canola, Brassica napus [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-22]

ا

 • اثر تدخینی مطالعه‌ی اثر تدخینی عصاره‌ی گیاه Origanum vulgare (Lamiales: Lamiaceae) در کنترل دو گونه سوسک محصولات انباری [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 29-41]
 • ایران A new species, and a new record of a subspecies belonging to the genus Dysaphis (Homoptera: Aphididae) from Iran [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 23-26]
 • ایران مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]
 • ایران Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-28]
 • ایران The Thrips genus-group (Thysanoptera: Thripidae) in Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 29-36]
 • استان گلستان Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-28]
 • استان مازندران The Thrips genus-group (Thysanoptera: Thripidae) in Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 29-36]

ب

 • بادام زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • باقیمانده‌ی سموم اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • بال ریشکداران Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-28]
 • برگ توت اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • برنج The Thrips genus-group (Thysanoptera: Thripidae) in Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 29-36]
 • بلوط بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • بویایی‌سنج Y شکل پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]

پ

 • پاسخ بویایی پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • پالپ آرواره‌ی پایین Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of labio-maxillary complex in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae), larvae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-11]
 • پالپ لب پایین Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of labio-maxillary complex in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae), larvae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-11]
 • پراکندگی مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]
 • پراکنش فضایی پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • پروانه‌ی گالزای گز زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]
 • پیله مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]

ت

 • تحلیل کمی جمعیت مقایسه‌ی نشو و نما و تولید مثل سن‌های سیاه‌رنگ و معمولی Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 109-126]
 • تریپس Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-28]
 • تغییرات جمعیت زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • تلفات اولیه بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • تلفات تأخیری بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • تله‌ی فرمونی بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]

ج

 • جمعیت پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • جو Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-28]

چ

 • چلیپاییان Plant spacing - a non polluting tool for aphid (Hemiptera: Aphididae) management in canola, Brassica napus [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-22]

خ

 • خاک دیاتومه بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]

د

 • دشمن طبیعی پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • دوره‌ی زندگی مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]

ر

 • رایحه‌‌ی گیاه پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • رده‌بندی مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]
 • رشد و نمو مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]

ز

 • زیست شناسی زیست شناسی پروانه‌ی گالزای گز Parapodia sinaica (Lep.: Gelechiidae) در استان قم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 15-26]
 • زیست‌شناسی زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • زیست‌شناسی مقایسه‌ی نشو و نما و تولید مثل سن‌های سیاه‌رنگ و معمولی Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 109-126]
 • زیست‌شناسی مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]

س

 • سیاه‌رنگی مقایسه‌ی نشو و نما و تولید مثل سن‌های سیاه‌رنگ و معمولی Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 109-126]
 • سرخرطومی تخمدان کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]
 • سطح زیان اقتصادی بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • سن گندم مقایسه‌ی نشو و نما و تولید مثل سن‌های سیاه‌رنگ و معمولی Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 109-126]
 • سن مادر نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • سن معمولی گندم نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • سوسک برگ‌خوار سیب‌زمینی Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of labio-maxillary complex in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae), larvae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-11]

ش

 • شاخص انتخاب مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • شبدر کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]
 • شته زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • شته‌ی سبز پنبه پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • شته‌ها Plant spacing - a non polluting tool for aphid (Hemiptera: Aphididae) management in canola, Brassica napus [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-22]

ض

 • ضریب اقتصادی مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]

ع

 • عملکرد بذر کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]

ف

 • فاصله‌ی بین گیاه Plant spacing - a non polluting tool for aphid (Hemiptera: Aphididae) management in canola, Brassica napus [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-22]
 • فون مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]

ق

 • قارچ‌کش اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]

ک

 • کادر نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • کاربندازیم اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • کردستان بررسی حضور، پراکنش و دوره‌ی فعالیت حشره‌ی کامل پروانه‌ی جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله‌های فرمونی در استان کردستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 47-59]
 • کرم ابریشم مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • کرم ابریشم اثرات بیولوژیک تغذیه‌ی لاروهای کرم ابریشم از برگ‌های توت آلوده به باقیمانده‌ی قارچ‌کش کاربندازیم [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 73-83]
 • کرم‌های پیله‌خوار بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • کلید شناسایی مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]
 • کنترل تلفیقی کنترل تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر، Protapion trifolii (Col.: Apionidae)، و تأثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در استان خوزستان [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 35-46]
 • کنترل زراعی Plant spacing - a non polluting tool for aphid (Hemiptera: Aphididae) management in canola, Brassica napus [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 13-22]
 • کنه بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • کنه‌ی دولکه‌ای پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]

گ

 • گاز کروماتوگرافی پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • گرگان پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • گیرنده‌ی چشایی Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of labio-maxillary complex in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae), larvae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-11]
 • گیرنده‌ی شیمیایی Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of labio-maxillary complex in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae), larvae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-11]
 • گیرنده‌ی مکانیکی Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of labio-maxillary complex in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae), larvae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-11]
 • گندم Thrips (Thysanoptera) species associated with wheat and barley in Golestan province, Iran [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-28]
 • گندم انباری بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]
 • گندم دیم نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]
 • گونه‌های غالب بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]

ل

 • لوبیا مقایسه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 1-13]
 • لوبیا‌‌سبز پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]

م

 • مزارع پنبه پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 61-78]
 • میکروسکوپ الکترونی Morphology and ultrastructure of chemosensory sensilla of labio-maxillary complex in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae), larvae [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 1-11]
 • مگس گل زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 93-108]
 • مگس‌های گل مطالعه‌ی مگس‌های قبیله‌ی Syrphini (Dip.: Syrphidae) در ایران [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]
 • منطقه‌ی تهران بررسی فون و نوسانات جمعیت کنه‌های انباری گندم در منطقه‌ی تهران [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 17-28]

ن

 • نخود بررسی سطح زیان اقتصادی کرم‌های پیله‌خوار نخود در مزارع دیم استان ایلام [دوره 27، شماره 1، 1386، صفحه 27-34]
 • نمونه‌گیری دنباله‌ای والد نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد [دوره 27، شماره 2، 1386، صفحه 43-59]