نمایه نویسندگان

ا

 • ایرانیپور، شهزاد بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • اکرمی، محمدعلی گزارش کنه‌ی Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) از ایران [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 83-84]
 • ایمانی، سهراب ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • امیرمعافی، مسعود نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 69-82]
 • امیر معافی، مسعود ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]

ب

 • باقری، سعید اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]
 • برزگر، محسن تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • برزگر، محسن اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • برنوسی، ایرج بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • بنی عامری، ولی اله ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • بنی‌عامری، ولی‌اله واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]

پ

 • پیرمرادی آموزگارفرد، ندا ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]
 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]

ح

 • حاجی‌زاده، جلیل واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • حجازی، میرجلیل بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • حنیفه، سیامک اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 97-100]

د

 • دایلر، اریش اولین گزارش گونه‌ی(Hym.: Ichneumonidae) Agrypon canaliculatum پارازتیوئید لارو پروانه‌ی (Yponomeuta evonymella (Lep.: Yponomeutidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 93-95]

ر

 • رحمانی، حسن اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 105-107]
 • رزمجو، جبرائیل بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • رستگاری، نوذر بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • رمضانی، لیلا اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]

ز

 • زرگران، محمدرضا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]

س

 • سعیدی، فاطمه بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]
 • سودی، شقایق اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]

ش

 • شایسته، نورالدین بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • شایسته، نورالدین ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • شاهرخی، شهرام نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 69-82]
 • شیخی گرجان، عزیز ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 13-24]

ص

 • صادقی، سید ابراهیم اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 97-100]
 • صالحی، فرشته واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • صبوری، علیرضا گزارش کنه‌ی Pseudopyroppia orientalis (Acari: Oribatida: Ceratoppiidae) از ایران [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 83-84]
 • صحراگرد، احد واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • صراف معیری، حمیدرضا هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 63-77]

ط

 • طاهری، صدیقه بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

ع

 • عاشوری، احمد هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]
 • عطاپور، مریم تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • عطاپور، مریم بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]
 • عطاپور، مریم اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]

ف

 • فتحی پور، یعقوب اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 105-107]

ق

 • قاسمی کهریزه، اکبر بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]

ک

 • کمالی، کریم اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 105-107]

گ

 • گلمحمدی، غلامرضا بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]

م

 • محرمی پور، سعید تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان‌گذران کرم برگ‌خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 33-50]
 • محرمی پور، سعید بررسی تغییرات نقطه‌ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان‌گذران شته‌ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 79-91]
 • محرمی پور، سعید اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سوسک برگ‌خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 17-32]
 • محمدی، سید ابوالقاسم بررسی اثرات حشرهکشهای اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیرهی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 37-50]
 • مصدق، محمدسعید اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]
 • معروف، عارف ویژگی‌های زیستی (Cadra cautella (Lep.: Pyralidae روی ارقام مختلف خرمای انباری ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • مینایی، کامبیز اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 101-103]
 • مهندسی، احمدرضا هزینه‌های ترشح مواد کورنیکولی شته‌ی جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، به‌عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت‌های زیستی آن [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 51-61]

ن

 • نیکدل، مصطفی اولین گزارش گونه‌ی(Hym.: Ichneumonidae) Agrypon canaliculatum پارازتیوئید لارو پروانه‌ی (Yponomeuta evonymella (Lep.: Yponomeutidae از ایران [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 93-95]
 • نوری قنبلانی، قدیر بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیبزمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیبزمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 51-68]
 • نوری قنبلانی، قدیر بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae). [دوره 31، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]

ه

 • هاشمی خبیر، زهرا اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 97-100]
 • هریس، کیت اولین گزارش پشه‌ی گال‌زای بید (Rabdophaga heterobia (Dip.: Cecidomyiidae از ایران و بررسی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در استان آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1390، صفحه 97-100]