نویسنده = حسینی، رضا
تعداد مقالات: 4
1. عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-172

خدیجه مداحی؛ احد صحراگرد؛ رضا حسینی؛ ولی الله بنی عامری


2. زنبورهای پارازیتویید جنس (Encarsia Förster (Hymenoptera: Aphelinidae حاشیه جنوبی دریای خزر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 205-218

نسرین شهبازوار؛ رضا حسینی؛ شهاب منظری؛ معصومه مقدم


3. اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران

دوره 38، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 247-251

سعدی محمدی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


4. شناسایی مولکولی و ریخت‌شناسی دو گونه از کنه‌های خانواده‌Pachylaelapidae Berlese (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان

دوره 38، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-127

رضا حسینی؛ سمانه مجاهد؛ جلیل حاجی زاده؛ علی احدیت