دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، اسفند 1384 
Oak cynipid gall inquilines of Iran (Hym.: Cynipidae: Synergini), with description of new species

صفحه 15-50

H. Yarmand؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ Z. Ács؛ M. Tavakoli؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ Zs. Pénzes؛ M. H. Assareh؛ M. Bechtold؛ Z. Ács؛ Zs. Pénzes؛ J. Pujade-Villar؛ G. Melika؛ S. E. Sadeghi؛ H. Askary


گزارش زنبور پارازیتویید ( Psyllaephagus stenopsyllae (Hym.: Encyrtidae از ایران

صفحه 83-84

علی عامری؛ علی‌اصغر طالبی؛ ژی‌هانگ ژو؛ احسان رخشانی


گزارش مگس‌های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران

صفحه 85-87

یونس کریم‌پور؛ یعقوب فتحی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور؛ هانس پیتر تشورسنیگ