دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 67، زمستان 1395، صفحه 239-314 
6. تنوع جمعیت‌های میزبانی زنجره خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin (Hem.: Tropiduchidae) در جنوب ایران

صفحه 297-305

بهروز احسانی؛ محمدرضا لشکری؛ فریبا مظفریان؛ محسن مهرپرور